اساتید روشنگران راه زندگی

محمدرضا جلالی

محمدرضا جلالی

دکترای سیستم سازی کسب و کار

درباره استاد :

  • سوابق کاری و تحصیلی :