مقالات و آموزش های موسسه روشنگران راه زندگی

رهبری در کسب و کار

مهمترین و راهبردی ترین اولویت ما به عنوان یک مجموعه، توسعه ظرفیت های رهبران است. همه پیشرفت ها و عقب ماندگی ها به رهبری بستگی دارد.

ادامه مطلب
1/1
1