اساتید روشنگران راه زندگی

نیما کیمیایی

نیما کیمیایی - مشاور و مدرس

مشاور و مدرس بیش از 80 برندهای معتبر

پروفایل اختصاصی
علیرضا آزمندیان

علیرضا آزمندیان - تکنولوژی فکر

خالق موسسه پدیده فکر

پروفایل اختصاصی
علی شاه حسينی

علی شاه حسينی - مشاور كسب و كار

دكتری مديريت و برنامه ريزی امور فرهنگی

پروفایل اختصاصی
مهدی کنعانی

مهدی کنعانی - مشاوره مدل های کسب و کار

مدرس برتر حوزه های MBA و DBA

پروفایل اختصاصی
مهدی میر رفیع

مهدی میر رفیع - مشاوره و مدرس کسب و کار

مربی موفقیت و مشاوره کسب و کار

پروفایل اختصاصی
الهام زارعی

الهام زارعی - وکیل و مشاوره حقوقی

وکیل، مدرس و مشاوره حقوقی

پروفایل اختصاصی
امید جهانداری

امید جهانداری - نویسنده و مدرس حرفه ای

نویسنده و مدرس حرفه ای

پروفایل اختصاصی