مقالات و آموزش های موسسه روشنگران راه زندگی

هنر رزم یا هنر صلح

امروزه گرایش فکری بشر به سمت انگاشت «برد- برد» است در این تفکر برای برنده بودن لزومی ندارد که طرف دیگر بازنده باشد.

ادامه مطلب
1/1
1