مقالات و آموزش های موسسه روشنگران راه زندگی

نیروی اتکا به نفس

چگونه وقتی زندگی افراد سالمند به صورت یکنواخت و عادی درمی آید و چالشی برای مبارزه جویی ندارند از احساس خودکارآمدی محروم می شوند.

ادامه مطلب
1/1
1