خلاقیت وانگیزشی

خلاقیت وانگیزشی

ﺳﺎزﻣﺎن های ﺧﻼق ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﯾﮋه ای دارﻧﺪ. مهمترﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ها،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی آنها در روﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانهایی اﺳﺖ .

roshangaran20

 

 خلاقیت

 

خلاقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر جدید است و نوآوری عملی ساختن آن. خلاقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد ونوآوری به معنای کاربردی ساختن و افکار تازه 

.در این مطلب در مورد خلاقیت، نوآوری در سازمان و کسب و کار  و ویژگی های افراد خلاق، سازمان خلاق، تفکر خلاق مطالبی را بیان میکنیم:

 

بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یا تبلور یک فکر یا مفهوم جدید که برخی نیز آن را به ترکیب ایده‌ها یا ایجاد پیوستگی بین ایده‌ها تعبیر کرده اند

فرایند ذهنی کشف ایده‌ها و مفاهیم، یا آمیزش ایده‌ها و مفاهیمِ موجود است که توسط فرآیند بینش خودآگاه یا ناخودآگاه تحریک می‌شود

خلاقیت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به شکلی نوین

 

 

ویژگی های افراد خلاق

 

 

سلامت و روانی ادراکی: یعنی فرد توانایی ایجاد تعداد زیادی ایده را به طور سریع داشته باشد

انعطاف پذیری ادراکی : یعنی توانایی دور شدن از یک قاعده و پذیرش قاعده جدید را داشته باشد

ابتکار عمل : یعنی توانایی ایجاد جوابهای غیر روتین و غیر معمول را داشته باشد

ترجیح پچپیدگی به سادگی: یعنی به چالشها و مسایل پیچیده درامورعلاقه مند هستند

استقلال رأی: به خود متکی بودن

اعتماد به نفس : برخود مسلط بودن و خود را باور داشتن

تمرکز ذهنی : تمام تلاش برای عملی کردن نظرات ذهنی خویش