ارز دیجیتال

ارز دیجیتال

ارز دیجیتال (Cryptocurrency) شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمزنگاری ایجاد شده است.

 ارز دیجیتال 

 

تاریخچه رمز نگاری

کلمه رمز نگاری Cryptography از لغات یونانی به معنای محرمانه نوشتن متون می باشد و تاریخچه ای بس

طولانی و برجسته دارد که به هزاران سال قبل بر می گردد ولی امروزه رمز ارز یا ارز رمزنگاری شده را به عنوان یکی از

انواع ارز مجازی می شناسند. ارزهای رمزنگاری شده به صورت غیرمتمرکز کنترل میشوند که در مقابل نظامهای

بانکداری متمرکز قرار میگیرد. غیرمتمرکز سازی در ارزهای رمزنگاری شده از طریق تکنولوژی بلاک چین امکان پذیر

شده است که خود یکی از انواع فناوری توزیع شده میباشد

نخستین کاربرد شناخته شده رمزنگاری در سال های قبل از میلاد و در مقبره های پادشاهی قدیم مصر حک شده است

و البته در سیر تکاملی رمزنگاری از گذشته های بسیار دور تا زمان ابداع کامپیوتر ها مهمتریم کاربری آن در مخفی

سازی استراتژی های نظامی بوده است به طوری که در عرصه یک جنگ واقعی بزرگترین نقطه ضعف،

استراتژی رمزنگاری آن بود که همه چیز به سرعت عمل و توانایی کارمند رمز نگار پیام ها منوط می شد. از دید تاریخی،

چهار گروه مردم در شکل گیری هنر رمز نگاری دخالت داشته اند:

نظامیان، هیئت های سیاسی، خاطره نویسان و واقع نگاران و عاشقان....

رمز نگاری چیست؟ Cryptography

رمزنگاری عبارت است از بهم ریختگی و غیر قابل فهم کردن اطلاعات برای عدم دسترسی افراد غیر مجاز به محتوای

رمز شده که اطمینان از این دست عدم دستیابی از مهمترین چالشهای امنیتی در رابطه با توزیع اطلاعات در اینترنت

است. یکی از متداولترین روشهای حفاظت اطلاعات، رمز نمودن آنها است. متخصصین رمز نگاری بین رمز

(Cipher )و کد (Code )تفاوت قائل هستند و در واقع آن ها معتقدند رمزنگاری تبدیل متن به کد با استفاده از

تکنیکهای ریاضی و برای برقراری امنیت اطلاعات است. رمز عبارت است از تبدیل کاراکتر به کاراکتر یا بیت به بیت

بدون آن که به محتویات زبان شناختی )ادبیات( آن پیام توجه شود و کد به معنای تبدیلی می باشد که کلمه ای را با

یک کلمه یا علامت دیگر جایگزین می کند. )امروزه از کد ها استفاده زیادی نمی شود

بنا به تعاریف فوق رمزنگاری دانش تغییر دادن متن پیام یا اطلاعات به کمک کلید رمز و با استفاده از یک الگوریتم

رمز است، به صورتی که تنها شخصی که از کلید و الگوریتم مطلع است قادر به استخراج اطلاعات اصلی از اطلاعات رمز

شده باشد و شخصی که از یکی یا هر دوی آنها اطلاع ندارد، نمی تواند به اطلاعات دسترسی پیدا کند. پیامی که

باید رمز نگاری شود، متن آشکار (Plaintext )(نامیده می شود و توسط یک تابع خاص به نام کلید Key )به متن

رمز، تبدیل می گردد. نتیجه فرآیند رمز نگاری متن رمز (Ciphertext )نامیده می شود. انواع رمزنگاری به شرح زیر

می باشد

رمزگذاری متقارن یا کلید خصوصی Encryption Symmetric

در رمزگذاری متقارن ما یک ماشین رمزگذاری و یک ماشین رمزگشایی داریم که هر دو با یک کلید کار میکنند.

رمزگذاری نامتقارن یا کلید عمومی Encryption Asymmetric

در رمزگذاری نا متقارن سیستم یک زوج کلید خصوصی و عمومی ایجاد مینماید به این معنا که از دو کلید متفاوت

برای رمزنگاری استفاده می شود یک کلید برای رمزنگاری و کلیدی دیگر برای رمزگشائی.

دفتر کل توزیع شده ledger distributed

دفتر کل توزیع شده یک دیتابیس است که با توافق کاربران در یک شبکه متشکل از رایانههایی در موقعیتهای

جغرافیایی مختلف بهروزرسانی میشود و همه اطلاعات موجود بر آن از امنیت برخوردار بوده و به شیوه رمزگذاری و

ایمن نگاشته میشود. هیچ مدیر مرکزی یا ذخیرهسازی متمرکز دادههایی در این سیستم وجود ندارد.

یک شکل از دفترکل توزیع شده سامانه زنجیره بلوکی یا بلاک چین است که میتواند عمومی یا خصوصی باشد. اما

همه دفاتر کل توزیع شده نباید لزوماً از زنجیره ای از بلوکها استفاده کنند تا با موفقیت اجماع توزیع شده معتبر و

ایمن عرضه کنند در واقع یک زنجیره بلوکی تنها یک نوع از ساختار دادههایی است که دفترکل توزیع شده بهشمار

میرود.

در سال 2۱1۲ بانکهای متعددی برای پرداختهای بینالمللی به این فناوری روی اورده اند و برای کاهش هزینهها و

مخاطرات عملیاتی سرمایهگذاریهای سنگینی در دفاتر کل توزیع شده انجام دادهاند . انتظار میرود کاربردهای آینده

دفاتر کل توزیعشده اینترنت اشیا را نیز با یک برنامه اقتصادی قابل توجیه از لحاظ مالی ممکن کند

یک تابع درهمسازی یا تابع هش نوعی تبدیل است که رشتهای طولانی را به عنوان ورودی دریافت میکند و رشتهای

با طول ثابت را به عنوان خروجی نمایش میدهد. مقدار هش حاصل، نمایشی از کل محتوای متن یا رشته ورودی است

و میتوان آن را به نوعی »اثر انگشت دیجیتالی« برای آن متن به حساب آورد

 

 

 

روشنگران راهی به سوی روشنایی