انگیزش چیست؟

انگیزش چیست؟

انگیزش فرآیندی پویا است و نه ایستا

انگیزش چیست؟

بررسی ها نشان می دهند که انگیزش، یکی از عوامل اصلی بروز رفتار است. ودرتمام رفتارها از جمله یادگیری، عملکرد، ادراک، دقت، یادآوری، فراموشی، تفکر، خلاقیت، وهیجان، اثردارد. انگیزش را می توان نیروی محرک فعالیت های انسان و عامل جهت دهنده او تعریف کرد. انگیزش را به دودسته درونی و بیرونی تقسیم کرده اند

درانگیزش درونی

درآموزان به خاطر چالش انگیزشی،پیچیدگی و ناهمخوانی تکلیف و یا به دلیل اینکه تکلیف احساس شایستگی، تسلط، کنترل و یا خودمختاری راتقویت کندبه کوشش واداشته می شود.

درانگیزش بیرونی

دانش آموزان تلاش و کوشش خودرا برای به دست آوردن آنچه که مورد علاقه شان است افزایش می دهند. در چنین موردی، تکلیف وسیله ای است برای به دست آوردن شئ موردعلاقه گروهی ازنظریه پردازان یادگیری اجتماعی، معتقدند که افراد، موفقیتها و شکست‌های خود رابه عامل شخصی و یا محیطی نسبت می دهند. ازاین رودومنبع مهم کنترل یعنی درونی و بیرونی راشناسایی کرده اند.این نظریه به نظریه منبع یامکان کنترل شهرت دارد. باتوجه به نظریه منبع، اسلاوین معتقداست که افراد، ازلحاظ اعتقادبه منابع کنترل به دوسته تقسیم می شوند.

گروهی که موفقیتها و شکست های خودرابه شخص خود و کوشش و توانایی خودنسبت می دهند. این گروه از افراد دارای منبع کنترل بیرونی نامیده می شوند.

گروه دیگری که موفقیتها وشکست های خودرا به عامل محیطی بیرون از خود بخت و اقبال یا سطح دشواری تکلیف نسبت می دهند افراد دارای منبع کنترل بیرونی نامیده می شوند.

منبع کنترل درتعیین عملکرد آموزشگاهی دانش آموزان می تواند بسیار با اهمیت باشد.

برای مثال تعدادی از پژوهشگران دریافته اند دانش آموزانی که منبع کنترل درونی بالایی دارند درمقایسه با دانش آموزانی که از هوش یکسان برخوردارند ولی دارای منبع کنترل درونی پایینی هستند،نمرات تحصیلی وپیشرفت آموزشگاهی بهتری دارند.

روانشناسی انگیزش

رفتارهای انسان به استثنای برخی بازتاب های ساده به انگیزه بستگی دارد. به عبارت دیگر، ظهور رفتارانسان تنها به وجود محرک ومتغیرهای ژنتیک وابسته نیست، بلکه شدت و فرکانس متغیرهای مداخله گر درون ارگانیزمی، درون انسان درپدیدآیی رفتارهای انگیزشی سهم بسزایی دارد. فرآیند های انگیزشی جهت وشدت رفتارهای هدفمند را تعیین می کند و افراد این فرآیندها رادرذهن خودبه صورت امیال آگاهانه تجربه می کند.

تعریف انگیزش

درواقع تعریف یک روانشناس ازانگیزش به دیدگاه او بستگی دارد. فروید، کتل، مورفی، هب و...تعارفی رادرمورد انگیزش ارائه کرده اند اما دریک جمع بندی کلی می توان انگیزش را به صورت مجموع متغیرهای پیچیده ارگانیزمی و محیطی که واکنش آنها به فعالیت عمومی و جهت دار احساس و رفتار منجر می‌شود، تعریف کرد.

جایگاه انگیزش درروانشناسی

روانشناسی انگیزش جایگاه مهمی در وان شناسی دارد. وچنین استنباط میگرددکه روانشناسی بامسائل و پدیده هایی سروکاردارد که کل روانشناسی با آن روبه رو است. با کنی دقت می توان دریافت که برای پژوهشگران مسائل اساسی عبارتند ازاینکه چرارفتارخاصی پدیدمی آید؟ چرا رفتارهدف دار است؟ چرا رفتار به صورت پیوسته و متناوب اتفاق میآفتد؟ و... این سؤال ها و مسائل باعث پدیدآیی نظری های گوناگونی شده است.

انگیزش یک فرآیند است

انگیزش فرآیندی پویا است و نه ایستا. خیلی از انگیزه ها و نه همه آنها ازیک فرآیند چهار مرحله ای پیش بینی، برانگیختگی، عمل رفتاری، وپیامدپی روی می کنند.درمدت پیش بینی، فردانتظارپیدایی انگیزه رادارد ویژگی آن وجودیک حالت محرومیت و تمایل به هدف است. درمدت برانگیختگی، محرک درونی، یا بیرونی، انگیزه درمدت عمل رفتاری فرد برای نزدیک شدن یادورشدن ازشئ هدف انگیز به رفتار هدفگرا می پردازد. درمدت پیامد فرد پیامدهای سیری یا اشباع انگیزه فروکشی انگیختگی راتجربه می کند

منبع : روشنگرا راه زندگی

 

تماس با ما

034-91010640
09331505656
09136053160