انگیزشی

انگیزشی

یک ادم خلاق خوش فکر ...

هميشه سه هیچ عقب باش وبازی ات راشروع کن

جریانی ایجادمیکنی دیگه نمی تونی جلوخودت رابگیری هی اضافه میشی ولی یک جای درست بازی کن جریان بایدبسازی بانشستن فقط درست نمی شه بایدخوب  دیده باشی هیپنوتیزم این فضاهانشیدروزتولدمان امر امروزباشه امروز واقعا وارد کاربشیم یک آدم خلاق خوش فکرروپاحرفه ای باجنم پرانرژی خاص که اومده رهبر بازاربشه امروزهمین الان تولدمه اخلاق راحفظ کنیدهدف راانجام دهید.