هنر رزم یا هنر صلح

هنر رزم یا هنر صلح

امروزه گرایش فکری بشر به سمت انگاشت «برد- برد» است در این تفکر برای برنده بودن لزومی ندارد که طرف دیگر بازنده باشد.

هنر رزم یا هنر صلح

یک صد پیروزی در یک صد جنگ اوج کاردانی یک فرمانده نیست.

منتهای هنرمندی یک فرمانده، واداشتن دشمن به اطاعت، بدون جنگ است.

امروزه گرایش فکری بشر به سمت انگاشت «برد- برد» است در این تفکر برای برنده بودن لزومی ندارد که طرف دیگر بازنده باشد.

راه حل« برنده بازنده» ساده ترین راه حل است اما بهترین نیست.

راه حل« برنده بازنده» به دلیل سادگی، محبوبیت بیشتری بین انسان های با تفکر سطحی تر دارد .

راه حل های «برنده- برنده» نیاز به انسان های توسعه یافته تر، هوشمند تر و معقول تر دارد.

در روابط اقتصادی رقابت جای خود را به همکاری داده است و مفهوم تازه ای در مدیریت کسب و کار شکل گرفته است با عنوان همکاری رقبا .

به همین دلیل سان تزو در کتاب هنر جنگ می‌گوید:

یک صد پیروزی در یک صد جنگ اوج کاردانی یک فرمانده نیست.

منتهای هنرمندی یک فرمانده، واداشتن دشمن به اطاعت، بدون جنگ است.

 

 

منبع : روشنگران راه زندگی 

 

تماس با ما

034-91010640
09331505656
09136053160