معجزه بزرگ فکر کردن

معجزه بزرگ فکر کردن

فراتر از مسائل پیش پا افتاده فکر کنید. نگاهتان را به اهداف بزرگ بدوزید. قبل از انکه درگیر موضوع بی اهمیتی شوید از خودتان بپرسید واقعا ارزشش را دارد؟

معجزه بزرگ فکر کردن

بزرگ فکر کنید تا بزرگ زندگی کنید

از ذهنتان برای فکر کردن استفاده کنید نه بری انبار کردن اطلاعات

برای بزرگ اندیش بودن باید از کلمات و جملاتی استفاده کنیم که تصاویر ذهنی مثبت و بزرگ را در ذهن ایجاد می کنند. طرز فکر من که کارم را می کنم و همین کفایت میکند کوته بینانه و منفی است. کسی که می گوید مشکلات خارج از اتاقش به من چه ربطی دارد؟ بگذار خودشان فکری برایش نکنند و این طور کارش را توجیه می کند.

از اصطلاحات کسانی استفاده استفاده کنید که بزرگ فکر می کنند. از کسانی استفاده کنید که بزرگ فکر می کنند. از کلمات بزرگ و خوشحال کننده استفاده کنید از کلماتی که خبر از پیروزی امید شادی و خوشی می دهند از کلماتی استفاده نکنیدکه شکست و غم و پایان را تداعی می کنند. افکار بلند مدت داشته باشید فقط وضعیت فعلی را نبینید. باید امکانات را هم در نظر آورید. تلاشتان این باشد که ارزش مردم و بقیه چیزها را بالا ببرید.

به کارهایتان بزرگ منشانه نگاه کنید فکر کنید و واقعا فکر کنید شغلتان خیلی مهم است. پیشرفت بعدیتان تا حد زیادی به این تصور بستگی دارد که به شغل فعلیتان به چه صورت نگاه می کنید.

فراتر از مسائل پیش پا افتاده فکر کنید. نگاهتان را به اهداف بزرگ بدوزید. قبل از آنکه درگیر موضوع بی اهمیتی شوید از خودتان بپرسید واقعا ارزشش را دارد؟

با کمک به بزرگ فکر کردن، به بزرگی برسید

تفکر خلاق یعنی پیدا کردن راه های جدید و موثر برای انجام دادن کارها

اگر اراده کنید ذهنتان راه را پیدا خواهد کرد

طرز فکر قدیمی دشمن شخصی و شماره یک انسانی است که می خواهد یک برنامه تحول فردی خلاقانه داشته باشد طرز فکر قدیمی، ذهنتان را منجمد می کند. جلوی پیشرفتتان را می گیرد نمی گذارد خلاق باشید.

انسان های بزرگ گوش کردن را در انحصار خود در می آورند.